Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Van Gorkum

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Van Gorkum en gelden voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Advocatenkantoor Van Gorkum, welk kantoor is gevestigd te 5222 AV ´s-Hertogenbosch aan de Helftheuvelweg 11, ruimte A.120 werkzaam zijn of waren.
2. Advocatenkantoor Van Gorkum is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en de opdrachtgever deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.
3. Advocatenkantoor Van Gorkum is een eenmanszaak en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Mr. J.M.C. van Gorkum is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM ´s-Gravenhage, telefoon 070- 3353535, info@advocatenorde.nl

Artikel 2: Opdrachten en aansprakelijkheid
1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Van Gorkum. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van Advocatenkantoor Van Gorkum deugdelijk dienen te legitimeren.
3. Advocatenkantoor Van Gorkum verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Advocatenkantoor Van Gorkum verbindt zich om de opdrachtgever regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.
4. Advocatenkantoor Van Gorkum geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak. Ook geeft Advocatenkantoor Van Gorkum geen kansinschatting.
5. Zowel de opdrachtgever als Advocatenkantoor Van Gorkum kan de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Advocatenkantoor Van Gorkum heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden tot de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Advocatenkantoor Van Gorkum zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per aangetekende post, met bericht van ontvangst, retourneren dan wel doorzenden aan de opvolger op een gelijke wijze en het dossier archiveren. Advocatenkantoor Van Gorkum zal indien een opvolger zich aanbiedt dan wel de stukken vraagt, geen inhoudelijke besprekingen over de zaak met de opdrachtgever meer verrichten. Advocatenkantoor Van Gorkum kan met de opvolger afspreken dat voor doorzending van het dossier eerst de openstaande declaraties voldaan moeten zijn, dan wel dat de opvolger zich inzet voor de betaling.
7. Advocatenkantoor Van Gorkum zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Van Gorkum is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Van Gorkum aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
8. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Gorkum is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor Van Gorkum wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak, met een maximum van € 50.000,00
9. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor Van Gorkum binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 3:Waarneming en vervanging
1. Bij afwezigheid van mr.  Van Gorkum zal mr. A. Houtman, advocaat te Oirschot vervangen. Als deze advocaat hiertoe niet in staat is zal een andere deskundige advocaat uit het netwerk van mr. Van Gorkum vervangen. mr. Van Gorkum heeft een uitgebreid netwerk van advocaten waardoor vervanging steeds mogelijk zal zijn.
2. Bij afwezigheid van mr. Van Gorkum zal zoveel mogelijk getracht worden afspraken en zittingen te verplaatsen naar een andere datum.
3. Zittingen worden enkel overgenomen indien verplaatsing niet mogelijk is. Bij langdurige afwezigheid zal overdracht van het dossier per dossier worden besproken.
4. In alle gevallen zal de cliënt zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de afwezigheid van mr. Van Gorkum en de mogelijke verplaatsing van de zitting/afspraak en/of eventuele overname.

Artikel 4:Borgsom/voorschot
1. Advocatenkantoor Van Gorkum zal met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat de opdrachtgever zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. Het voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen jegens Advocatenkantoor Van Gorkum en krijgt de opdrachtgever bij beëindiging van de opdracht terug.
2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt de opdrachtgever maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Advocatenkantoor Van Gorkum heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 5: Honorarium
1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Van Gorkum dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor Van Gorkum jaarlijks vast te stellen uurtarieven, welk uurtarief in het eerste gesprek en/of in de bevestigingsbrief is medegedeeld.
2. Kosten die namens opdrachtgever aan derden voldaan moeten worden, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax- en kopieerkosten).
3. Advocatenkantoor Van Gorkum zendt eenmaal per maand voor de werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen 14 dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. Advocatenkantoor Van Gorkum is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 6: Gefinancierde rechtsbijstand
1. Advocatenkantoor Van Gorkum staat ook opdrachtgevers bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtzoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand: www.rvr.org
2. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een “toevoeging” genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg met de opdrachtgever. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Advocatenkantoor Van Gorkum bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
3. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Advocatenkantoor Van Gorkum met opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
4. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zal de opdrachtgever het volledige honorarium dienen te voldoen voor de gewerkte uren.

Artikel 7: Archivering van dossiers
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor Van Gorkum teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de opdrachtgever.

Artikel 8: Klachten en geschillenregeling
1. Uiteraard wil Advocatenkantoor Van Gorkum opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst zijn. In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen. Bij gebreke van overeenstemming verwijst Advocatenkantoor Van Gorkum naar de Kantoorklachtenregeling waarvan de tekst hieronder is te vinden:

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Van Gorkum

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, te weten mr. K. Steenbergen- Van Straten;

Artikel 2 toepassingsbereik
1.Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. J.M.C. van Gorkum en de cliënt.
2. mr. 
J.M.C. van Gorkum draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1.
het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2.
het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3.
behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4.
medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5.
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1.
Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.mr. 
J.M.C. van Gorkum heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. 
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de geschillencommissie Advocatuur..

Artikel 5 interne klachtprocedure
1.
Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. K. Steenbergen- van Straten, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. 
De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3.
Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.
De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.
De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1.
De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1.
De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.
Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1.
De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.
Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.
De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4.
Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

2.  Indien de Kantoorklachtenregeling geen oplossing biedt, kunnen geschillen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur. Bij de Geschillencommissie Advocatuur dient in ieder geval een akte van compromis van beide partijen te worden overgelegd, alsmede – indien het geschil (mede) betrekking heeft op de urenbegroting- het bedrag dat is gedeclareerd dan wel waar de urenbegroting betrekking op heeft, in depot gestort te worden. Advocatenkantoor Van Gorkum doet geen afstand van deze depotstorting. Advocatenkantoor Van Gorkum kan voor zover noodzakelijk de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur ten behoeve van de incasso aanwenden.
3. Opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf (12) maanden na bemiddeling met de Deken indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
4. De geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak door middel van arbitraal vonnis of in de vorm van bindend advies. Dit laatste geldt alleen 
voor particuliere opdrachtgevers als zij daar zelf de voorkeur aan geven.
5. De geschillencommissie Advocatuur is bevoegd klachten te beoordelen betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
6. Advocatenkantoor Van Gorkum kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
7. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocaatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 9: Gedragsregels
Advocatenkantoor Van Gorkum is gebonden aan de gedragsregels en verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. Deze regelgeving is te vinden op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

Artikel 10: Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Van Gorkum wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

Artikel 11: Kamer van Koophandel
Advocatenkantoor Van Gorkum is onder nummer 50965018 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 12: Cliënttevredenheidsonderzoek
Opdrachtgever kan op verzoek van Advocatenkantoor Van Gorkum een cliënttevredenheidsonderzoek invullen en aan het kantoor retourneren. Deze gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 13: Stichting Derdengelden
Advocatenkantoor Van Gorkum beschikt niet over een stichting derdengelden.