Voorlopige ondertoezichtstelling en spoeduithuisplaatsing

In sommige gevallen zijn de zorgen over een kind zo ernstig dat een zitting niet kan worden afgewacht en uw kind direct uit huis geplaatst wordt. De Kinderrechter bepaalt in dat geval dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is dat de minderjarige, in afwachting van een nader in te stellen onderzoek naar de vraag of de ondertoezichtstelling nodig is, voorlopig onder toezicht wordt gesteld voor de duur van ten hoogste drie maanden.

Daarnaast wordt dan ook direct een machtiging tot (spoed) uithuisplaatsing van uw kind verleend voor een bepaalde duur. Uw kind kan dan geplaatst worden bij bijvoorbeeld een crisisgezin.

Het is wettelijk verplicht dat u binnen 2 weken gehoord zal worden met betrekking tot de uithuisplaatsing en de voortzetting daarvan. Het is erg belangrijk dat u bij de zitting aanwezig bent en u zich laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht.